ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „ОСИГУРИ СИ СИЛЕН СТАРТ НА СЕЗОНА“


КАК ДА УЧАСТВАМ?
Купи продукти от физическите магазини на Sport Vision на минимална стойност 50 лева, регистрирай касовата бележка на sportvision.promo и можеш да участваш за следните награди:
1Х падъл борд Aztron Lunar All Around
10Х ваучер за пазаруване от Sport Vision на стойност 100 лв.
10Х портативен масажор

При регистрация на касова бележка със закупени продукти от от физическите магазини на Sport Vision на мин. стойност 50 лв. може да спечелиш наградa „падъл борд Aztron Lunar All Around“, „ваучер за пазаруване от Sport Vision на стойност 100 лв.“ или „портативен масажор“.

ПЪЛНИ ПРАВИЛА
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
„Промоцията“, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от СПОРТ ВИЖЪН ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, ул. „Околовръстен път“ 251, ет. 7, Идентификационен № 202391866, ДДС №/VAT № BG202391866 и от фирма „Къмплийт Ейджънси” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх 47”, ет. 4, ЕИК 205059928, наричани "Организатор".

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта sportvision.promo и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на sportvision.promo. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на promo@komplete.agency.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, като наградите се доставят само на територията на Република България.
3.2. Промоцията се провежда във всички физически търговски обекти на Sport Vision.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на Спорт Вижън ЕАД, рекламна агенция „Къмплийт Ейджънси“ ООД и служителите на участващите магазини, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 15 април 2024 г. и продължава до 23:59:59 часа на 30 април 2024 г.
5.2. В 23:59:59 часа на 30 април 2024 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира касова бележка за участие в промоцията за наградите.
5.3. След регистриране на касовата бележка потребителите участват в кампанията. Печелившите ще бъдат избрани посредством специално разработен софтуер, който на случаен принцип ще изтегля определения брой печеливши измежду всички участници.
На 02 май 2024 г. ще бъдат изтеглени всички печеливши участници.
5.4. Като системни съобщения (pop-up) всеки един участник може да получи едно от изброените съобщения при регистрация на код:
Регистрацията ти е успешна. Вече участваш за страхотни награди! Пази касовата бележка до края на играта.
Касовата бележка е вече регистрирана.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
- падъл борд  Aztron Lunar All Around (1 брой)
- ваучер за пазаруване от Sport Vision на стойност 100 лв. (10 броя)
- портативен масажор (10 броя)

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. За да участва за награда, участникът трябва да закупи в рамките на промоционалния период продукти от физическите магазини на Sport Vision мин. стойност 50 лв. на една касова бележка.
След това участникът трябва да посети уебсайтa sportvision.promo, да въведе ръчно кода на касовата бележка, email адрес, както и мобилен телефон за връзка.
8.2. Регистрация на касова бележка извън периодите на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна. Промоцията за наградите предвижда свободна и валидна регистрация на касови бележки до 23:59:59 часа на 30.04.2024 г.
8.3. Тегленията на всички награди ще се реализират чрез специално разработен софтуер, който ще изтегля на случаен принцип измежду всички успешно регистрирали се в играта участници.
8.4. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки или снимки на касови бележки, които са регистрирали и с които са спечелили награда. Организаторът запазва правото си да изисква снимка на печелвши касови бележки с цел потвърждение на печелившите.
8.5. Един участник има право да спечели само 1 награда.
8.6. Участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, с което увеличава шансовете си за спечелване на награди.
8.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
8.8. Всички награди се предоставят само срещу представяне на снимка на касовите бележки, с които са спечелени.

ЧАСТ 9. ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени със email, на посочения от тях адрес. В отговор печелившите трябва да изпратят име, фамилия, адрес за доставка и снимка на касовата бележка в срок от 7 календарни дни. Ако спечелилият не изпрати необходимите данни в този срок, ще бъде подсетен с допълнителен напомнящ SMS на мобилния номер еднократно и ако не бъде открит, на негово място ще бъде изтеглен резервен участник и наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени спечелили.
9.2. В рамките на 30 (тридесет) работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес. Ако спечелилият не може да бъде открит на посочения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 10-дневен срок от склад на Организатора след предварителна уговорка. В случай че спечелилият наградата откаже да я получи или не отговоря на правилата на Промоцията и наградата не може да му бъде предоставена, Организаторът на Промоцията си запазва правото да преотстъпи наградата на резервен участник.
9.3. Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията, срещу представяне на снимка на касова бележка, с която е спечелена наградата.
9.4. Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на някоя от наградите, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай, че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, както и в случай, че не изпрати снимка на касовата бележка или касовите бележки, с която е спечелил наградата.

ЧАСТ 10. НЕРЕДОВНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ
10.1. Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ
11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на касови бележки.
11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.
11.3. Всички регистрирани и предявени касови бележки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.
11.4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.
11.5. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията.
11.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
11.7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.
11.8. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
12.1. Наградите са лични, нямат паричен еквивалент и не могат да бъдат заменяни и преотстъпвани.

ЧАСТ. 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
13.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от Промоцията.
13.2. Включвайки се в Промоцията на Организатора, участниците следва да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Промоцията, а именно: агенция-подизпълнител, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на уебсайта на Промоцията, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.
13.3. С участието си в Промоцията участниците потвърждават, че са наясно с това, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Промоцията лични данни за целите както са посочени по-долу, както и че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки, или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани в сайта на Промоцията, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора, в публична комуникация към медиите, с цел популяризиране на Промоцията, продуктите и маркетинговите активности на Организатора, за което Организаторът не дължи допълнително заплащане, освен ако спечелилият изрично писмено възрази срещу това.
13.4. Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.
13.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:
- администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците - телефонен номер, предоставян при регистрацията на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези Официални правила;
- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията три имена и адрес, данни относно вида на наградата. Обработването на тези данни от страна на Организатора отново е на основание необходимостта от изпълнението на договора, сключен при условията на тези Официални правила;
- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора (ако е приложимо) на основание легитимния интерес на Организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до Организатора;
- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.
- имейл маркетинг
13.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите,  доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Промоцията с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони).
13.7. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2.

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
14.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ
15.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 16. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
16.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Някои от наградите (падъл борд Aztron Lunar All Around), които се предоставят в настоящата промоция, са на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представляват облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.
16.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилите следва предоставят личните си данни (три имена и ЕГН) за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация. В случай че печеливш участник не желае да предоставят изисканата информация, той губи правото да получи наградата си.